Syrek- Group MB-Solution

nas

Nasza

historia

Nasza firma jest obecna na rynku od 1993 roku i co warto podkreślić – jest firmą rodzinną, z wieloletnią tradycją.

Założycielem i pomysłodawcą całego przedsiębiorstwa był senior rodu Syrków – inż. Jerzy Syrek, który swoją pasję i zamiłowanie do tego typu technologii rozwijał przez całe swoje zawodowe życie i robi to do dziś.

W chwili obecnej MB_Solution to już Syrek-Group – kryją się za tym nazewnictwem 3 osoby, stanowiące trzon firmy:

Jerzy Syrek i jego dwaj synowie – Łukasz i Michał.

Ich wiedza, doświadczenie i kierunkowe wykształcenie a także prawdziwa pasja stały się podwaliną sukcesu naszej firmy.

Determinacja i poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych a także podążanie za najnowszymi trendami w branży budownictwa, zapewniły nam zaufanie klientów w całej Europie.

Kadra, którą rekrutujemy prezentuje najwyższy poziom wykształcenia i dotyczy to każdego z pracowników zatrudnionych w naszej firmie.

Szczególny nacisk i starania kierujemy w stronę części produkcyjnej, mając na uwadze najwyższy standard wykonywanych obiektów. Pracownicy są regularnie poddawani szkoleniom w zakresie wykonywanych prac i podlegają stałemu nadzorowi, na każdym z etapów produkcji.

Bazując na wieloletnim doświadczeniu jako producent, oferujemy budowę obiektów w oparciu o systemy szkieletowy i modułowy.

Nasze obiekty znalazły uznanie w Holandii, Szwecji, Słowenii, Francji, Niemczech, Danii i we Włoszech.

Na terenie Słowienii i we Włoszech posiadamy swoje oddziały co jest częścią polityki rozwoju naszej firmy.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą produktów, które możemy wykonać dla Państwa.

 

Naszym celem jest:
 • profesjonalna obsługa klienta od momentu złożenia przez niego zapytania ,poprzez cały proces realizacji inwestycji po posadowienie obiektu w lokalizacji docelowej;
 • stworzenie dla klienta projektu spełniającego wszystkie jego oczekiwania;
 • dokładne i solidne wykonanie produktu, przy wykorzystaniu  materiałów o najwyższej jakości.

Realizujemy Państwa marzenia na terenie całej Polski oraz poza jej granicami.

 

Działając w oparciu o wieloletnie  doświadczenie, solidność oraz poprawność technologiczną  realizowanych zamówień jesteśmy jedną z najbardziej zaufanych polskich firm, produkujących obiekty z konstrukcji stalowych i aluminiowych.

GWARANTUJEMY:

– 24 miesięczny okres odpowiedzialności za wykonane przez nas prace (serwis techniczny)
– szybki montaż/ demontaż
– elegancję i estetyczne wykonanie
– bezpieczeństwo
– sprawdzony produkt i doświadczenie
– rozsądne ceny i szybką realizację
– kompleksowe doradztwo i obsługę od pomysłu do realizacji
– możliwość rozbudowy
– rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb
– różnorodne możliwości wyposażenia
-trwałość użytkowania

Zalety naszych konstrukcji 

– swoboda projektowa dla  architektów
– szeroka kolorystyka, oraz duży wybór profili dostępnych na rynku
– innowacyjna technologia
– szybka i łatwa konstrukcja
– szybki montaż
– sucha konstrukcja i niższe fundamenty
– prosty montaż instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, sanitarnej
– łatwość dokonywania zmian w konstrukcji
– bezproblemowa konserwacja i długa żywotność obiektów
– możliwość demontażu
– możliwość ponownego użycia
– możliwość użytkowania zaraz po wykonaniu
– stosunkowo mały ciężar własny konstrukcji w porównaniu z konstrukcjami z innych materiałów
– odporność na działanie sił dynamicznych
– niezastąpiona przy wznoszeniu budynków wysokich i przykryć o dużych rozpiętościach
– materiały nadające się do recyclingu i przyjazne dla środowiska, naturalne a co za tym idzie – nie jest szkodliwa dla  środowiska zarówno podczas jej użytkowania jak i po zakończeniu eksploatacji

 

 

Umowa sprzedaży

Zawarta w dniu ………………………….roku pomiędzy:

SYREK GROUP S.C. , ul. Petrażyckiego 30; 30-399 Kraków; NIP: 6793142122

zwanym w treści umowy Sprzedawcą

a ……………………………………………..

reprezentowanym przez Prezesa Michała Syrek

zwanym w treści umowy Kupującym, o treści następującej:

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do wytworzenia a następnie przeniesienia na Kupującego własności kontenera/pawilonu (zwanego w dalszej części umowy obiektem) o numerze tabliczki znamionowej …………., którego specyfikację oraz parametry techniczne
  i wyposażenie określone zostały w ofercie numer
  ……………………………., stanowiącej integralną część niniejszej umowy i zwaną w dalszej części umowy ofertą.

 2. Termin wytworzenia obiektu określonego w ust. 1 umowy określony został w ofercie. Sprzedawca zastrzega sobie prawo opóźnienia w wytworzeniu obiektu do 21 dni, bez ponoszenia konsekwencji . W przypadku zwłoki w wytworzeniu obiektu powyżej 21 dni Sprzedawca udziela rabatu w wysokości 0,02% ceny sprzedaży za każdy dzień zwłoki, przy czym łączna wysokość tego rabatu nie może przekroczyć 10% wartości obiektu, którego niniejsza umowa dotyczy.

 3. Z tytułu sprzedaży Kupujący zapłaci Sprzedawcy cenę w wysokości określonej w ofercie. Na cenę składają się cena obiektu, cena montażu oraz cena transportu – jeżeli taka opcja została zakreślona w ofercie.

 4. Strony ustalają następujące terminy płatności ceny: 50% ceny brutto – w dniu podpisania niniejszej umowy, która stanowić będzie zadatek w rozumieniu art. 394 Kodeksu Cywilnego, 45% ceny brutto – po zakończeniu wszelkich możliwych do wykonania przez Sprzedawcę prac montażowych na terenie własnej hali, przed wyjazdem obiektu do Klienta; 5% ceny brutto – w terminie 3 dni od dnia spisania protokołu przekazania i odbioru w dniu odbioru wytworzonego obiektu przez Kupującego, którego wzór (formularz) stanowi załącznik do umowy i jest jej integralną częścią. Do czasu podpisania w/w protokołu klucze do obiektu pozostaną w posiadaniu Sprzedawcy. Powyższe płatności zostaną dokonane gotówką/przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy nr 43 1020 2892 0000 5202 0631 8648. W przypadku zwłoki lub opóźnienia ze strony Kupującego w zapłacie ceny w terminach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Sprzedawca uprawniony jest do odstąpienia od umowy, bez wyznaczania terminu dodatkowego, przy jednoczesnym prawie do zatrzymania kwoty otrzymanego zadatku. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Sprzedawca składa w formie pisemnej i przesyła pocztą elektroniczną na wskazany adres Kupującego, a następnie w formie pisemnego oświadczenia wysyłanego tradycyjną drogą pocztową na wskazany adres Kupującego.

 5. Do chwili pełnego uregulowania ceny wykonany i dostarczony obiekt pozostaje własnością Sprzedawcy, zgodnie z treścią art. 589 Kodeksu Cywilnego. W przypadku opóźnienia w płatności końcowej Kupujący zapłaci Sprzedajacemu wynagrodzenie za korzystanie z obiektu w wysokości 0,2% wartości sprzedawanego obiektu, za każdy dzień opóźnienia.

 6. Sprzedawca udziela gwarancji na dostarczony obiekt zgodnie z dokumentem gwarancji stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

 7. Przygotowanie oraz zabezpieczenie terenu posadowienia obiektu leżą po stronie Kupującego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z tytułu nieprawidłowego przygotowania oraz zabezpieczenia terenu posadowienia obiektu.

 8. Tolerancja błędów , mogących wystąpić podczas pomiarów, produkcji i montażu – do 1cm.

 9. Sprzedawca nie świadczy w ramach usługi montażu: podłączeń wewnętrznych instalacji elektrycznych, wykonania przyłącza, podpięcia instalacji wod.-kan do obiektu.

 10. Z chwilą podpisania Protokołu przekazania i odbioru na Kupującego przechodzą korzyści
  i ciężary związane z obiektem (z uwzględnieniem postanowień ust. 5 niniejszej umowy) oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia obiektu.

 11. Podpisanie przez Kupującego Protokołu przekazania i odbioru oznacza, iż Kupujący oświadcza, że zapoznał się z parametrami technicznymi, jakością wykonania i stanem technicznym obiektu oraz że nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.

 12. Kupujący wyraża zgodę na udostępnianie zdjęć wykonanego obiektu i rozpowszechnianie ich przez Sprzedającego w celach marketingowych.

 13. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 14. W sprawach nieuregulowanych w treści niniejszej umowy oraz w załącznikach znajdują odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 15. Integralną część niniejszej umowy stanowią: ………………………….. z dnia …………………., formularz Protokołu przekazania i odbioru, dokument gwarancji oraz formularz reklamacyjny.

………………………………… ………………………………………

(Sprzedający) (Kupujący)

Dokument gwarancji

Sprzedawca / wykonawca (Gwarant):

MB-Solution Michał Syrek 30-399 Kraków ul. Petrażyckiego 30.

Kupujący:

……………………………………………………………………………………

Przedmiot sprzedaży (obiekt):

………………………………………………………………………………………

Data sprzedaży:

……………………………………………………………………………………….

Numer tabliczki znamionowej:

………………………………………………………………………………………..

Data wydania przedmiotu sprzedaży (obiektu):

…………………………………………………………………………………………

Warunki gwarancji:

 1. Gwarant udziela gwarancji montażowej oraz gwarancji odpowiedniej jakości obiektu, zgodnie z parametrami i warunkami technicznymi określonymi w ofercie numer ……………………………. , stanowiącej załącznik do umowy sprzedaży z dnia………… , przez okres 2 lat od dnia wydania obiektu zgodnie z Protokołem przekazania i odbioru z dnia …………………..

Gwarancja na materiały użyte przy wykonaniu obiektu udzielana jest na zasadach określonych przez producenta materiałów.

 1. Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w terminie 2 lat od daty wydania obiektu.

 2. Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie sprzedaży (obiekcie).

 3. Zawiadomienie Gwaranta o ujawnieniu wady obiektu następować będzie wyłącznie poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego, którego wzór stanowi załącznik do umowy sprzedaży oraz przesłanie go na adres poczty elektronicznej Gwaranta.

Niedopełnienie przez Kupującego powyższych formalności będzie skutkowało brakiem podjęcia czynności serwisowych ze strony Gwaranta.

 1. W razie ujawnienia i zgłoszenia wad przez Kupującego, usługa serwisowa zostanie wykonana przez Gwaranta w miejscu usytuowania obiektu.

 2. Kupującemu nie wolno dokonywać żadnych prac naprawczych we własnym zakresie – podjęcie przez niego takich działań będzie skutkowało utratą gwarancji.

 3. Gwarant wykona obowiązki wynikające z niniejszej gwarancji w terminie 14 dni od dnia otrzymania wypełnionego formularza gwarancyjnego zgodnie z ust. 4 dokumentu gwarancyjnego.

 4. Gwarancją nie są objęte: uszkodzenia mechaniczne obiektu spowodowane przez Kupującego bądź osoby trzecie, za które Gwarant nie ponosi odpowiedzialności, uszkodzenia i wady powstałe wskutek używania lub przechowywania obiektu niezgodnie z jej przeznaczeniem, uszkodzenia lub wady powstałe na skutek napraw podjętych przez Kupującego we własnym zakresie.

 5. W przypadku nieuzasadnionego wezwania Kupujący zostanie obciążony kosztami tego wezwania w kwocie 2 000,00 pln netto (koszty dojazdu i koszty pracownicze).

 6. Obowiązki wynikające z niniejszego dokumentu gwarancyjnego obowiązują wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Naszym priorytetem było od samego początku tworzenie obiektów nietypowych, o wyższym standardzie oraz możliwości wszechstronnego wykorzystania do różnorodnych zastosowań. Dodatkowo, zawsze dbaliśmy też o staranność wykończenia oraz estetykę dostępnych w naszym katalogu obiektów.

Będąc uznanym na rynku producentem kontenerów, pragniemy dostarczyć naszym Klientom wyłącznie pierwszej klasy konstrukcje modułowe.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Wieloletnie doświadczenie oraz pasja do innowacji

To wszystko by móc dostarczać państwu jak najlepszych rozwiązań.

Kontakt

Śledź nas w mediach społecznościowych

Syrek-Group S.C.
30-399 Kraków, ul. Petrażyckiego 30
nip:679-314-21-22
regon: 366429366

biuro@syrek.com.pl

(+48) 12-264-90-11

(+48) 535-149-141